Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Witamy na stronie Poradni

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze jest instytucją, która swoją pomoc kieruje do dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz nauczycieli i wychowawców.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze
Udzielamy wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy działalność edukacyjną dla różnorodnych środowisk lokalnych.
Nie wymagamy skierowania ze szkoły ani od lekarza, nasze usługi są bezpłatne.

Badania przeprowadzane są na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Działaniami obejmujemy obszar miasta Jeleniej Góry (dzieci i młodzież uczęszczające do placówek na terenie naszego miasta oraz dzieci przed rozpoczęciem edukacji zamieszkałe na terenie miasta).

 • Jesteśmy placówką publiczną, zajmującą się:
 • diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • terapią,
 • profilaktyką i psychoedukacją,
 • doradztwem zawodowym,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Profesjonalnej pomocy udzielają:

 • psycholodzy,
 • pedagodzy o specjalnościach: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog,
 • logopedzi i neurologopedzi,
 • doradcy zawodowi.

Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry. Nadzór merytoryczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Kadra

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 2019/2020

Dyrektor - Lucyna Dzieniszewska

kwalifikacje zawodowe: pedagog, tyflopedagog, zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, przygotowanie do życia w rodzinie

obszar pracy w poradni:

 • orzecznictwo
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • interwencje kryzysowe
 • szkoleniowe rady pedagogiczne
 • diagnoza trudności w uczeniu się.

 

Wicedyrektor - Agnieszka Baraniecka

kwalifikacje zawodowe: neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju, zarządzanie w oświacie

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • terapia logopedyczna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • orzecznictwo
 • koordynacja zajęć stymulujących rozwój dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • nadzór i opieka nad praktykami studenckimi.

 

PSYCHOLODZY:

 

Ilona Korzekwa pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 0-6 r. ż. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • orzecznictwo
 • pomoc terapeutyczna dla rodzin dzieci niedostosowanych społecznie oraz z problemami wychowawczymi
 • terapia grupowa: trening umiejętności społecznych dzieci w wieku 5-8 lat, gotowość szkolna.

 

Agnieszka Masternak pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 3-6 r. ż. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • prowadzenie zajęć profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • psychoedukacja i porady dla rodziców

 

Zofia Peter-Kubicka pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna, ogólnopolski realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w emocjonalnym przystosowaniu
 • orzecznictwo
 • terapia rodzin z zaburzeniami systemu wychowawczego
 • prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów w ramach „Szkoły dla rodziców”
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców
 • terapia pedagogiczna. 

 

Renata Szczepanik pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: pedagog, doradca zawodowy, terapeuta SI, trener Biofeedback

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z opóźnieniami i odchyleniami rozwojowymi w wieku 2-6 r.ż. (profil PEPR)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku wczesnoszkolnego i szkolnego
 • diagnoza i terapia indywidualna uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • orzecznictwo
 • poradnictwo zawodowe dla młodzieży
 • przesiewowe badania słuchu i wzroku PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia SI (integrcaji sensorycznej)
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Ewa Szumna pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 2-6 r. ż. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • orzecznictwo
 • pomoc terapeutyczna dla rodzin dzieci niedostosowanych społecznie oraz z problemami wychowawczymi
 • pomoc terapeutyczna dla dzieci oraz młodzieży zmagającej się z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju. 

 

Beata Zielińska pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży przejawiającej zaburzenia zachowania, w szczególności trudności adaptacyjne
 • realizacja programu profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • psychoedukacja i porady dla rodziców
 • terapia rodzinna
 • mediacje rodzinne.

 

PEDAGODZY:

 

Anna Jaglewicz pracuje jako pedagog i logopeda

dodatkowe kwalifikacje: logopeda

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • orzecznictwo.

 

Katarzyna Kobylak pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: surdopedagog, oligofrenopedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza trudności dydaktycznych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w tym diagnoza dziecka słabosłyszącego
 • ocena gotowości szkolnej
 • orzecznictwo
 • terapia indywidualna i grupowa dzieci z deficytem słuchu w ramach wczesne wspomagania
 • terapia pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, w tym słabosłyszących,
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)

 

Małgorzata Miszczyk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, terapeuta SI, trener Biofeedback, psychotera[euta w trakcie certyfikacji

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z opóźnieniami i odchyleniami rozwojowymi w wieku 2-6 r.ż. (profil PEPR)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej dla dzieci zagrożonych odroczeniem od obowiązku szkolnego
 • trening myślenia twórczego, praca z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym
 • orzecznictwo
 • przesiewowe badania wzroku PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia SI
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Beata Poleszczuk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, mediator, specjalista diagnozy klinicznej autyzmu ADOS-2, terapeuta poznawczy Instrumental Enrichment, terapia pedagogiczna, readaptacja niedostosowanych społecznie

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 2-6 r. ż. (w tym spektrum autyzmu)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • orzecznictwo
 • wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną
 • warsztaty dla nauczycieli i rodziców w zakresie pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi, wychowawczymi oraz adaptacyjnym
 • profilaktyka uzależnień w szkołach.

 

Małgorzata Tarasiewicz-Fortuna pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: tyflopedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • diagnoza potencjałów i uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • przesiewowe profilaktyczne badania pedagogiczne w przedszkolach
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna wspomagająca rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • terapia pedagogiczna dziecka słabowidzącego
 • indywidualna i grupowa stymulacja myślenia twórczego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • psychoedukacja rodziców i opiekunów.

 

Ilona Zawiasa pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: doradca zawodowy, szkolny organizator rozwoju edukacji

zarządzanie w oświacie, komunikacja społeczna i public relations

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • orzecznictwo
 • prowadzenie zajęć zawodoznawczych w szkołach
 • prowadzenie Otwartej Pracowni Edukacyjnej Pedagogów Szkolnych
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli.

 

LOGOPEDZI

 

Dorota Włodarczyk pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, oligofrenopedagog, trener Bioffedback

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia indywidualna dzieci słabosłyszących w wieku przedszkolnym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psychoedukacja rodziców i opiekunów.

 

Wioletta Barciś pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopedą, surdologopeda, terapeuta SI, dogoterapeuta

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci oraz uczniów (w tym słabosłyszących i głuchych)
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia SI
 • dogoterapia
 • organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach i szkołach
 • orzecznictwo
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.

  

Edyta Jurzak-Kokotowska pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • terapia indywidualna i grupowa dzieci jąkających się.

 

Agnieszka Konieczko pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, pedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • orzecznictwo
 • terapia wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • wsparcie terapeutyczne dla dzieci i rodziców w zakresie wad słuchu oraz implantów ślimakowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy pracy poradni

 

 

I. STANDARDY PRACY PORADNI

 

1. Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność oraz sytuację materialną.

2. W poradni przestrzegamy prawa o ochronie danych osobowych oraz standardów wykonywania badań.

3. Nasi pracownicy przestrzegają zasad kodeksu etycznego, wynikającego z wykonywanego zawodu.

4. Wnikanie w intymne, osobiste sprawy klienta jest dopuszczalne w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Personel poradni jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie spotkań (zasada ta nie obowiązuje w takich przypadkach jak zagrożenie zdrowia i życia, podejrzenie lub wykrycie przemocy, wykorzystywania itp.).

6. W poradni przestrzegamy zasad:

 • Przekazywania informacji o przebiegu badania.
 • Przekazywania informacji o dziecku tylko osobom upoważnionym.
 • Uprzejmości, cierpliwości, a jednocześnie asertywności.
 • Nie przekraczania granic swoich kompetencji.
 • Poszanowania kompetencji innych specjalistów.

7. Nasi pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania czynności zawodowych, jeśli okoliczności zewnętrzne lub stan psychiczny czy fizyczny pracownika, mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.

II. ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 

1. Klient może zgłosić się do naszego specjalisty bez skierowania.

2. Rejon naszej poradni obejmuje wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry i nie uczęszczające do przedszkola/żłobka oraz wszystkich uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Jeleniej Góry.

3. Rejestracji może dokonać rodzic/opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń: osobiście lub telefonicznie. Podczas rejestracji należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko dziecka.
 • Datę urodzenia.
 • Nr PESEL.
 • Miejsce zamieszkania.
 • Miejsce edukacji przedszkolnej/szkolnej.
 • Numer telefonu kontaktowego.

4. Należy informować poradnię (np. telefonicznie), jeśli klient nie może przybyć na wizytę w wyznaczonym terminie - poradnia wyznaczy inny dogodny termin. Zwolnione miejsce może być wykorzystane przez inne dziecko.

 

 

III. WIZYTY W PORADNI

 

1. Pierwsza, wstępna wizyta odbywa się bez obecności dziecka i obejmuje zawsze szczegółowy wywiad dotyczący:

 • przebiegu ciąży, porodu i okresu wczesnodziecięcego (w przypadku dziecka do 3 r.ż. i niepełnosprawnego),
 • sytuacji szkolnej/przedszkolnej (w przypadku ucznia w wieku szkolnym/przedszkolnym),
 • sytuacji zdrowotnej,
 • sytuacji rodzinnej.

Wizyta trwa około 1 godziny.

2. Na pierwszą wizytę (w uzasadnionych przypadkach na kolejną) należy dostarczyć:

 • książeczkę zdrowia, karty wypisowe, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych,
 • wyniki badań specjalistycznych (np. neurologicznych, laryngologicznych, aktualny wynik badania słuchu),
 • w przypadku trudności w pisaniu – wypracowania, zeszyty przedmiotowe, wytwory własne,
 • w przypadku uczęszczania na terapię (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i inne) – opinię osoby prowadzącej,
 • w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych – opinię wychowawcy ze szkoły/przedszkola.

3. Podczas drugiej wizyty pracownik diagnozuje dziecko – badanie. Wizyta trwa około 2 godzin.

4. Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.

5. W przypadku zaopatrzenia w okulary lub aparat słuchowy – powinno je mieć przy sobie.

6. Po badaniu poradnia, na pisemny wniosek rodzica, może wydać informację o wynikach badania lub opinię z zaleceniami do pracy w domu i w szkole.

7. Jeśli dziecko zostało wytypowane do terapii indywidualnej lub grupowej w poradni, terminy wizyt zostają zaplanowane w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

8. Każdorazowo, w przypadku, gdy dziecko nie może stawić się na zajęcia, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia poradni o nieobecności dziecka.

IV. PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA

1. Rozmawiajcie Państwo ze swoim dzieckiem na temat problemów, które skłoniły Państwa do zgłoszenia się do poradni.

2. Postarajcie się Państwo wytłumaczyć dziecku, że wizyta w poradni może doprowadzić do rozwiązania problemów dziecka.

3. Spróbujcie Państwo nastawić pozytywnie dziecko do badania, opowiedzieć, że w poradni otrzyma atrakcyjne zadanie do rozwiązania, będzie układać klocki, oglądać obrazki itp.

4. Jeśli stan zdrowia dziecka się zmienił (gorączka, kaszel itp.) zmieńcie Państwo termin badania, gdyż stan zdrowia dziecka może negatywnie wpłynąć na wyniki badania w poradni.

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.