Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Kadra

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 2019/2020

Dyrektor - Lucyna Dzieniszewska

kwalifikacje zawodowe: pedagog, tyflopedagog, zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, przygotowanie do życia w rodzinie

obszar pracy w poradni:

 • orzecznictwo
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • interwencje kryzysowe
 • szkoleniowe rady pedagogiczne
 • diagnoza trudności w uczeniu się.

 

Wicedyrektor - Agnieszka Baraniecka

kwalifikacje zawodowe: neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju, zarządzanie w oświacie

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • terapia logopedyczna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • orzecznictwo
 • koordynacja zajęć stymulujących rozwój dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • nadzór i opieka nad praktykami studenckimi.

 

PSYCHOLODZY:

 

Ilona Korzekwa pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 0-6 r. ż. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • orzecznictwo
 • pomoc terapeutyczna dla rodzin dzieci niedostosowanych społecznie oraz z problemami wychowawczymi
 • terapia grupowa: trening umiejętności społecznych dzieci w wieku 5-8 lat, gotowość szkolna.

 

Agnieszka Masternak pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 3-6 r. ż. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • prowadzenie zajęć profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • psychoedukacja i porady dla rodziców

 

Zofia Peter-Kubicka pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna, ogólnopolski realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w emocjonalnym przystosowaniu
 • orzecznictwo
 • terapia rodzin z zaburzeniami systemu wychowawczego
 • prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów w ramach „Szkoły dla rodziców”
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców
 • terapia pedagogiczna. 

 

Renata Szczepanik pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: pedagog, doradca zawodowy, terapeuta SI, trener Biofeedback

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z opóźnieniami i odchyleniami rozwojowymi w wieku 2-6 r.ż. (profil PEPR)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku wczesnoszkolnego i szkolnego
 • diagnoza i terapia indywidualna uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • orzecznictwo
 • poradnictwo zawodowe dla młodzieży
 • przesiewowe badania słuchu i wzroku PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia SI (integrcaji sensorycznej)
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Ewa Szumna pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 2-6 r. ż. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • orzecznictwo
 • pomoc terapeutyczna dla rodzin dzieci niedostosowanych społecznie oraz z problemami wychowawczymi
 • pomoc terapeutyczna dla dzieci oraz młodzieży zmagającej się z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju. 

 

Beata Zielińska pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży przejawiającej zaburzenia zachowania, w szczególności trudności adaptacyjne
 • realizacja programu profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • psychoedukacja i porady dla rodziców
 • terapia rodzinna
 • mediacje rodzinne.

 

PEDAGODZY:

 

Anna Jaglewicz pracuje jako pedagog i logopeda

dodatkowe kwalifikacje: logopeda

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • orzecznictwo.

 

Katarzyna Kobylak pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: surdopedagog, oligofrenopedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza trudności dydaktycznych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w tym diagnoza dziecka słabosłyszącego
 • ocena gotowości szkolnej
 • orzecznictwo
 • terapia indywidualna i grupowa dzieci z deficytem słuchu w ramach wczesne wspomagania
 • terapia pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, w tym słabosłyszących,
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)

 

Małgorzata Miszczyk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, terapeuta SI, trener Biofeedback, psychotera[euta w trakcie certyfikacji

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z opóźnieniami i odchyleniami rozwojowymi w wieku 2-6 r.ż. (profil PEPR)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej dla dzieci zagrożonych odroczeniem od obowiązku szkolnego
 • trening myślenia twórczego, praca z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym
 • orzecznictwo
 • przesiewowe badania wzroku PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia SI
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Beata Poleszczuk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, mediator, specjalista diagnozy klinicznej autyzmu ADOS-2, terapeuta poznawczy Instrumental Enrichment, terapia pedagogiczna, readaptacja niedostosowanych społecznie

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w wieku 2-6 r. ż. (w tym spektrum autyzmu)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • orzecznictwo
 • wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną
 • warsztaty dla nauczycieli i rodziców w zakresie pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi, wychowawczymi oraz adaptacyjnym
 • profilaktyka uzależnień w szkołach.

 

Małgorzata Tarasiewicz-Fortuna pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: tyflopedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • diagnoza potencjałów i uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • przesiewowe profilaktyczne badania pedagogiczne w przedszkolach
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna wspomagająca rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • terapia pedagogiczna dziecka słabowidzącego
 • indywidualna i grupowa stymulacja myślenia twórczego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • psychoedukacja rodziców i opiekunów.

 

Ilona Zawiasa pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: doradca zawodowy, szkolny organizator rozwoju edukacji

zarządzanie w oświacie, komunikacja społeczna i public relations

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • orzecznictwo
 • prowadzenie zajęć zawodoznawczych w szkołach
 • prowadzenie Otwartej Pracowni Edukacyjnej Pedagogów Szkolnych
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli.

 

LOGOPEDZI

 

Dorota Włodarczyk pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, oligofrenopedagog, trener Bioffedback

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia indywidualna dzieci słabosłyszących w wieku przedszkolnym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psychoedukacja rodziców i opiekunów.

 

Wioletta Barciś pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopedą, surdologopeda, terapeuta SI, dogoterapeuta

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci oraz uczniów (w tym słabosłyszących i głuchych)
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • terapia SI
 • dogoterapia
 • organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach i szkołach
 • orzecznictwo
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.

  

Edyta Jurzak-Kokotowska pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • przesiewowe badania słuchu PBZ (Platformą Badań Zmysłów)
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • terapia indywidualna i grupowa dzieci jąkających się.

 

Agnieszka Konieczko pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, pedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • orzecznictwo
 • terapia wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • wsparcie terapeutyczne dla dzieci i rodziców w zakresie wad słuchu oraz implantów ślimakowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.