Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Kadra

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

Dyrektor - Lucyna Dzieniszewska

kwalifikacje zawodowe: pedagog, tyflopedagog, zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, przygotowanie do życia w rodzinie

obszar pracy w poradni:

 • orzecznictwo
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • interwencje kryzysowe
 • szkoleniowe rady pedagogiczne
 • diagnoza trudności w uczeniu się

 

Wicedyrektor - Agnieszka Baraniecka

kwalifikacje zawodowe: neurologopeda, oligofrenopedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż.
 • terapia logopedyczna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • koordynacja zajęć stymulujących rozwój dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania
 • przesiewowe badania słuchu w systemie „Słyszę”
 • nadzór i opieka nad praktykami studenckimi
 • orzecznictwo

 

PSYCHOLODZY:

 

Grażyna Andrys pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku szkolnego
 • wsparcie terapeutyczne dzieci i rodziców
 • realizacja programów profilaktyki uzależnień
 • kryzysy emocjonalne i możliwości radzenia sobie ze stresem

 

Ilona Korzekwa pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • pomoc terapeutyczna dla rodzin dzieci niedostosowanych społecznie oraz z problemami wychowawczymi
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • terapia grupowa: trening umiejętności społecznych dzieci w wieku 5-8 lat, gotowość szkolna
 • orzecznictwo

 

Beata Zielińska pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży przejawiającej zaburzenia zachowania, w szczególności trudności adaptacyjne
 • realizacja programu profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • psychoedukacja i porady dla rodziców
 • terapia rodzinna
 • mediacje rodzinne

 

Janusz Kulesza pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • psychoedukacja rodziców oraz pomoc terapeutyczna dla uczniów z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i dydaktycznego
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku szkolnego
 • stymulowanie procesów uczenia się, pomoc w uczeniu się matematyki
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • spotkania terapeutyczne dla młodzieży zapobiegające rozwojowi uzależnienia alkoholowego
 • biofeedback

 

Agnieszka Masternak pracuje jako psycholog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • prowadzenie zajęć profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • diagnoza gotowości szkolnej oraz opóźnień rozwojowych
 • psychoedukacja i porady dla rodziców

Zofia Peter-Kubicka pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna, ogólnopolski realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w emocjonalnym przystosowaniu
 • terapia rodzin z zaburzeniami systemu wychowawczego
 • prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów w ramach „Szkoły dla rodziców”
 • terapia pedagogiczna
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców

 

Małgorzata Przysłopska-Byczko pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

obszar pracy w poradni:

 • prowadzenie terapii dla dzieci moczących się
 • zajęcia edukacyjne grupowe dla rodziców i nauczycieli dziecka z ADHD
 • diagnoza problemów w uczeniu się oraz problemów emocjonalnych
 • psychoterapia

 

Marta Węglewska pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: pedagog, psychoterapeuta

obszar pracy w poradni:

 • prowadzenie diagnozy i psychoterapii indywidualnej młodzieży z problemami emocjonalnymi i z zachowaniem
 • diagnoza problemów wychowawczych i dydaktycznych
 • interwencja kryzysowa
 • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci z niepłynnością mówienia
 • psychoedukacja i wsparcie psychologiczne dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi, dydaktycznymi, emocjonalnymi

 

Renata Szczepanik pracuje jako psycholog

dodatkowe kwalifikacje: pedagog, doradca zawodowy

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku wczesnoszkolnego i szkolnego
 • diagnoza i terapia indywidualna uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • poradnictwo zawodowe dla młodzieży
 • diagnoza dzieci z opóźnieniami i odchyleniami rozwojowymi (profil PEPR)
 • badania przesiewowe słuchu i wzroku „Słyszę” i „Widzę”

PEDAGODZY:

Tadeusz Czyżak pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: certyfikowany praktyk NLP

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku szkolnego
 • prowadzenie krótkoterminowych grup wsparcia dla dzieci z zaburzeniami funkcjonowania społecznego i ich rodziców
 • profilaktyka uzależnień w formie zajęć z uczniami, dotyczących zaburzeń w komunikacji
 • pomoc terapeutyczna dzieciom agresywnym, nadpobudliwym i ich rodzicom

Katarzyna Kobylak pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: surdopedagog, oligofrenopedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów w wieku szkolnym i przedszkolnym, w tym uczniów słabo słyszących
 • wczesne wspomaganie dzieci z deficytem słuchu – terapia indywidualna i grupowa
 • przesiewowe badania słuchu w systemie „Słyszę”
 • diagnoza trudności dydaktycznych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • ocena gotowości szkolnej
 • orzecznictwo

 

Anna Krawczyszyn pracuje jako psycholog i pedagog

dodatkowe kwalifikacje: psycholog o specjalności klinicznej, socjoterapeuta

obszar pracy w poradni:

 • pomoc terapeutyczna dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji oraz ich rodzin
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży przejawiającej zaburzenia zachowania - szczególnie trudności adaptacyjne
 • realizacja programu profilaktyki alkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
 • diagnoza przesiewowa młodzieży nadużywającej alkoholu
 • pomoc osobom współuzależnionym

 

Maria Matecka-Masiarek pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, stymulacja myślenia twórczego, psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza uczniów z trudnościami w nauce w wieku szkolnym
 • diagnoza uczniów zdolnych
 • porady dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • terapia korekcyjno-kompensacyjna
 • orzecznictwo

 

Małgorzata Miszczyk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, terapeuta SI

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci z opóźnieniami i deficytami rozwojowymi
 • realizacja badań przesiewowych programem „Widzę”
 • zajęcia indywidualne i grupowe w ramach wczesnego wspomagania
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej dla dzieci zagrożonych odroczeniem od obowiązku szkolnego
 • doradztwo zawodowe
 • trening myślenia twórczego, praca z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym

 

Iwona Pietrzyk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: stymulacja myślenia twórczego

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza dzieci zdolnych
 • diagnoza dzieci z problemami dydaktycznych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • terapia pedagogiczna
 • ocena gotowości szkolnej
 • prowadzenie zajęć grupowych w zakresie stymulacji myślenia twórczego.

 

Beata Poleszczuk pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, mediator, specjalista diagnozy klinicznej autyzmu ADOS-2, terapeuta poznawczy Instrumental Enrichment, specjalista Monachijskiej Diagnozy Funkcjonalnej Rozwoju Dzieci, terapeuta pedagogiczny, readaptacja niedostosowanych społecznie

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i wsparcie w zakresie problemów rozwojowych dzieci (w tym spektrum autyzmu)
 • diagnoza problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną
 • warsztaty dla nauczycieli i rodziców w zakresie pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi, trudnościami w nauce
 • psychoedukacja w zakresie problemów rozwojowych, wychowawczych, adaptacyjnych
 • profilaktyka uzależnień w szkołach
 • orzecznictwo

 

Małgorzata Tarasiewicz-Fortuna pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: tyflopedagog

obszar pracy w poradni:

 • wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza potencjałów i uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • prowadzenie zajęć grupowych w zakresie stymulacji myślenia twórczego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • ocena gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna wspomagająca rozwój dzieci się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • przesiewowe profilaktyczne badania pedagogiczne w przedszkolach
 • psychoedukacja rodziców i opiekunów
 • terapia pedagogiczna dziecka słabowidzącego

 

Ilona Zawiasa pracuje jako pedagog

dodatkowe kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, komunikacja społeczna i public relations, doradca zawodowy, szkolny organizator rozwoju edukacji

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli
 • prowadzenie zajęć zawodoznawczych w szkołach
 • prowadzenie Otwartej Pracowni Edukacyjnej Pedagogów Szkolnych
 • orzecznictwo

 

LOGOPEDZI

 

Dorota Włodarczyk pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, oligofrenopedagog

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • przesiewowe badania słuchu w systemie „Słyszę”
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • terapia indywidualna dzieci słabo słyszących
 • psychoedukacja rodziców i opiekunów

 

Wioletta Barciś pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neuro- i surdologopeda, terapeuta SI

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • diagnoza i terapia logopedyczna oraz terapia SI (w tym dzieci słabo słyszące i głuche)
 • przesiewowe badania słuchu w systemie „Słyszę”
 • organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach i szkołach
 • orzecznictwo
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

 

Dagmara Leśko-Pohoska pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, oligofrenopedagog

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • przesiewowe badania słuchu w systemie „Słyszę”
 • przesiewowe badania mowy w systemie „Mówię”
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi – terapia indywidualna i grupowa
 • organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach i szkołach
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

 

Edyta Jurzak-Kokotowska pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda

obszar pracy w poradni:

 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • przesiewowe badania słuchu w systemie „Słyszę”
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • porady dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się

 

Agnieszka Konieczko pracuje jako logopeda

dodatkowe kwalifikacje: neurologopeda, pedagog

obszar pracy w poradni:

 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • przesiewowe badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • wczesne wspomaganie logopedyczne
 • terapia wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • wsparcie terapeutyczne dla dzieci i rodziców w zakresie wad słuchu oraz implantów ślimakowych

 

 

 

 

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.