Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Nasi konsultanci dla szkół i placówek

PRZYDZIAŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK
W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI KONSULTANTA - DORADCY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PRZEDSZKOLA

Przedszkola Publiczne

 

Małgorzata Tarasiewicz–Fortuna

Iwona Pietrzyk

Edyta Cierpka

Przedszkola Niepubliczne

Małgorzata Miszczyk

Anna Jaglewicz

Edyta Cierpka

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

SP nr 2

 Maria Matecka- Masiarek

SP nr 3

 Agnieszka Masternak

SP nr 5

 Tadeusz Czyżak

SP nr 6

 Beata Poleszczuk

SP nr 7

 Agnieszka Masternak

SP nr 8

 Ilona Zawiasa

SP nr 10

 Katarzyna Kobylak

SP nr 11

 Anna Krawczyszyn

SP nr 13

 Katarzyna Kobylak

SP nr 15

 Beata Zielińska

 

 

SZKOŁY PONADPOSTAWOWE

Liceum Ogólnokształcące Nr 1

 Zofia Peter-Kubicka

Liceum Ogólnokształcące Nr 2

 Renata Szczepanik

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2

 Anna Krawczyszyn 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

 Beata Poleszczuk

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

 Beata Zielińska

Zespół Szkół Elektronicznych

 Ewa Szumna

Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych

 Ilona Korzekwa

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

 Tadeusz Czyżak

Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej

 Ewa Szumna

Edyta Cierpka

                                            DZIAŁ ZAWODOWY

Renata Szczepanik  
 Ilona Zawiasa  
   

Poradnictwo zawodowe prowadzone w szkołach zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i ofertą poradni. 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

 Maria Matecka-Masiarek

Dom Dziecka „Dąbrówka”

 w zależności od miejsca edukacji dziecka

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy

 

Bursa Szkolna Nr 1

Bursa Szkolna Nr 2

 w zależności od potrzeb

 

 Marta Węglewska

 Marta Węglewska

                                                   OPIEKA LOGOPEDYCZNA

PRZEDSZKOLA

Dzieci w wieku 0-3 r.ż.

MP nr 2

 Agnieszka Konieczko

 Agnieszka Konieczko

MP nr 4

 Edyta Jurzak-Kokotowska

MP nr 10

 Dorota Włodarczyk

MP nr 11

 Agnieszka Konieczko

MP nr 13

 Edyta Jurzak-Kokotowska

MP nr 14

 Wioletta Barciś

MP nr 19

 Wioletta Barciś

MP nr 27

 Wioletta Barciś

Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5”

 Anna Jaglewicz

Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol”

 Dorota Włodarczyk

Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś”

 Wioletta Barciś

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”

 Edyta Jurzak-Kokotowska

Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"

 Wioletta Barciś

Niepubliczne Przedszkole „Kacperek”

 Wioletta Barciś

Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”

 Agnieszka Konieczko

Niepubliczne Przedszkole „Bajka”

 Edyta Jurzak-Kokotowska

Niepubliczne Przedszkole "Chatka Kubusia"

 Anna Jaglewicz

Niepubliczne Przedszkole "Kraina Smyka"

 Agnieszka Konieczko

Niepubliczne Przedszkole "Fantazja"  Agnieszka Konieczko

Niepubliczne Przedszkole "Montessori"

 Agnieszka Konieczko

Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś"

 Agnieszka Konieczko

Przedszkole Językowe „Akademia Happy Kids”

 Dorota Włodarczyk

Niepubliczne Przedszkole "Kul-Skul"

Edyta Jurzak-Kokotowska

Prywatny żłobek "Radosne Tuptusie"

Dorota Włodarczyk

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

SP nr 2

 

SP nr 3

 Dorota Włodarczyk

SP nr 5

 Edyta Jurzak-Kokotowska

SP nr 6

 Edyta Jurzak-Kokotowska

SP nr 7

 Edyta Jurzak-Kokotowska

SP nr 8

 Dorota Włodarczyk

SP nr 10

 Edyta Jurzak-Kokotowska

SP nr 11

 Wioletta Barciś

SP nr 13

 Dorota Włodarczyk

SP nr 15

 Agnieszka Konieczko

Społeczna Szkoła Podstawowa

 Edyta Jurzak-Kokotowska

MOS – szkoła podstawowa

 Wioletta Barciś

SP Katolicka

 Agnieszka Konieczko

  

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Liceum Ogólnokształcące Nr 1

 Edyta Jurzak-Kokotowska

Liceum Ogólnokształcące Nr 2

 Wioletta Barciś

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2

 Dorota Włodarczyk

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

 Agnieszka Konieczko

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

 Dorota Włodarczyk

Zespół Szkół Elektronicznych

 Wioletta Barciś

Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych

 Wioletta Barciś

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

 Anna Jaglewicz

Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej

 Agnieszka Konieczko

Współpraca ze środowiskiem

Nasza poradnia realizuje współpracę ze środowiskiem w szczególności przez:

1) udzielanie nauczycielom, wychowawcom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

2) współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez te placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

3) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

W ramach współpracy ze środowiskiem prowadzimy:

 

 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców na terenie placówek i na terenie poradni,
 • spotkania szkoleniowo-dyskusyjne dla nauczycieli i wychowawców,
 • pomoc nauczycielom w konstruowaniu IPET,
 • zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne prowadzone w szkołach,
 • udział w pracach Zespołów Wychowawczych,
 • dyżury konsultantów poradni na terenie szkół i placówek,
 • wspomaganie metodyczne pedagogów szkół i placówek w ramach Otwartej Pracowni Edukacyjnej Pedagogów Szkolnych.

Współpracujemy również z instytucjami z terenu naszego miasta działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Policja
 • Kuratorzy sądowi
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • MONAR
 • MOPS
 • CIZ
 • PUP
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (udział w pracach grup roboczych powołanych przy Zespole Interdyscyplinarnym działającym w naszym mieście na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • RODK

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poradni realizowane jest przez:

 • Diagnostykę potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdrowotnych dzieci połączoną

  z ustaleniem form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej oraz opieki i kształcenia specjalnego.

 • Pomoc rodzinie w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka.
 • Współpracę z ośrodkami zajmującymi się wspomaganiem rozwoju dzieci.
 • Ustalanie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania

  i wsparcia rodziny dziecka oraz prowadzenie różnego rodzaju form terapii
  w stosunku do dzieci.

 • Opracowywanie i realizację z dziećmi i ich rodzinami indywidualnych programów wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka.
 • Prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych psychoedukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych z dziećmi, rodzicami w celu niesienia pomocy psychologicznej. Udzielanie pomocy rodzinie w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej na nie reakcji.
 • Dokumentowanie działań prowadzonych w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 

Zasady rekrutacji dzieci do wczesnego wspomagania:

 1. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
 2. Rejonizacja: rejon poradni zgodnie z miejscem zamieszkania lub rejon poradni zgodnie z przynależnością do przedszkola.
 3. Wiek dziecka – do 6 roku życia lub rozpoczęcia nauki w szkole
  • w pierwszej kolejności dzieci do 3 roku życia
 4. Edukacja przedszkolna:
  • w pierwszej kolejności dzieci nie uczęszczające do przedszkola
  • w następnej kolejności dzieci uczęszczające do przedszkoli, które nie udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Tylko w przypadku wolnych miejsc:
  • dzieci realizujące opinię wczesnego wspomagania w Ośrodku Wczesnej Interwencji lub w innej poradni
  • dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Integracyjnym,
  • dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych

Orzecznictwo

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie:

 • nauczania indywidualnego,
 • kształcenia specjalnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespól Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze wydaje orzeczenia:

 • dla dzieci z terenu miasta Jeleniej Góry w zakresie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i nauczania indywidualnego
 • dla dzieci z terenu powiatów: kamiennogórskiego, jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry w zakresie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjni-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych wydawane są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Rodzic lub uczeń pełnoletni składający wniosek o wydanie orzeczenia powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich i innych specjalistycznych.

Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz przeprowadzeniu badań przez pracowników Poradni.

Druki do pobrania ze strony internetowej lub osobiście w sekretariacie poradni.

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.